niedziela, 24 lipca 2011

Ο αόριστος – czas przeszły dokonany cz. 1


Dziś wstęp do czasu przeszłego dokonanego (αόριστος) w stronie czynnej (ενεργητική φωνή) i trybie orzekającym (οριστική έγκλιση). Ze względu na fakt, iz w tym czasie jest wiele różnych koniugacji, w zalezności od końcówki danego czasownika oraz duża ilość wyjątków, postaram się ten czas opisywać stopniowo.
                
Czas αόριστος jest używany dla sytuacji lub stanów które zdarzyły się w przeszłości.
Czasu przeszłego dokοnanego używamy więc do opisywania sytuacji i stanów:

a) które działy się w przeszłości - przekazuje je jako całość, bez nacisku na ich długość trwania ani na fazy na które owo wydarzenie się składa, czy też na ich powtarzalność:
Κοίταξα προσεκτικά αλλά δεν βρήκα τίποτα.

   b) w przypadku gdy osoba wyrażająca zdanie chce podkreślić, iż sytuacja zdarzy się w najblizszej przyszłości, bądź zdarzy się na pewno:
- Φύγαμε!
- Έναν καφέ, παρακαλώ! – Έφτασε!

   c) w niektórych przysłowiach, bez umiejscowienia zdarzenia na osi czasu, dla wyrażania opinii:
Ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε.

TWORZENIE ZDAŃ W CZASIE PRZESZŁYM DOKONANYM

Jak już wiadomo, w języku greckim występują dwie grupy koniugacji, według których odmieniamy czasowniki. W zależności od grupy oraz końcówki danego czasownika, czas przeszły dokonany przyjmuje różne formy. Wspólną cechą dla całej odmiany jest fakt, iż akcent zawsze pozostaje na trzeciej sylabie od końca. Ponadto, jak w przypadku czasu przeszłego niedokonanego, do czasowników dwusylabowych przy koniugacji dodajemy przedrostek «-ε» (oprócz pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej).

KONIUGACJA PIERWSZA - Α’ΣΥΖΥΓΊΑ (Αόριστος, οριστική έγκλιση)

a) czasowniki z końcówkami –νω, -ζω, -θω (po lewej stronie czasowniki dwusylabowe):

φτάνω- dosięgać
χάνω- gubić
γδύνω - rozbierać
βράζω - gotować
μοιάζω – być podobnym
νιώθω – czuć
δένω – wiązać
πείθω - przekonywać
ψηφίζω - głosować
σπουδάζω- studiować
κουβεντιάζω – rozmawiać
νοικιάζω - wynajmować
αρχίζω- zaczynać
θαυμάζω - podziwiać
αγοράζω- kupować
ησυχάζω – uspakajać
ζυγίζω – ważyć
αναγκάζω - zmuszać

W celu odmiany danego czasownika należy dodać odpowiednią dla danej osoby końcówkę, oraz w przypadku czasowników dwusylabowych dodatkowo przedrostek «–ε»:

Czasownik ratować – σώζω:


OSOBA


CZASOWNIK

KOŃCÓWKA
εγώ
έσωσα
έ -σα
εσύ
έσωσες
έ -σες
αυτός, αυτή, αυτό
έσωσε
έ –σε
εμείς
σώσαμε
-σαμε
εσείς
σώσατε
-σατε
αυτοί, αυτές, αυτά
έσωσαν
σώσανε
 έ –σαν
-σανε

Czasownik czytać – διαβάζω:


OSOBA


CZASOWNIK

KOŃCÓWKA
εγώ
διάβασα
-σα
εσύ
διάβασες
-σες
αυτός, αυτή, αυτό
διάβασε
-σε
εμείς
διαβάσαμε
-σαμε
εσείς
διαβάσατε
-σατε
αυτοί, αυτές, αυτά
διάβασαν
διαβάσανε
-σαν
-σανε


b) czasowniki z końcówkami –κω, -γω, -χω, -σκω, χνω, -ζω (po lewej stronie czasowniki dwusylabowe):

πλέκω – szydełkować
μπλέκω – uwikłać
θίγω – obrażać
βήχω – kasłać
ψάχνω – szukać
φτιάχνω – tworzyć
ρίχνω – rzucać
παίζω – grać
δείχνω – pokazywać
λήγω – kończyć się, tracić ważność
σφάζω - zabijać
βρέχω –moczyć
τρέχω – biegać
ανοίγω- otwierać
διαλέγω- wybierać
αλλάζω- zmieniać
διδάσκω – nauczać
κοιτάζω - patrzeć
εκλέγω – wybierać
νυστάζω –być śpiącym
αντέχω – wytrzymywać
αγγίζω –dotykać
προσέχω – uważać
στραγγίζω – wyciskać


W celu odmiany danego czasownika należy dodać odpowiednią dla danej osoby końcówkę, oraz w przypadku czasowników dwusylabowych dodatkowo przedrostek «–ε»:

Czasownik biegaćτρέχω:


OSOBA


CZASOWNIK

KOŃCÓWKA
εγώ
έτρεξα
έ –ξα
εσύ
έτρεξες
έ –ξες
αυτός, αυτή, αυτό
έτρεξε
έ –ξε
εμείς
τρέξαμε
-ξαμε
εσείς
τρέξατε
-ξατε
αυτοί, αυτές, αυτά
έτρεξαν
τρέξανε
 έ –ξαν
-ξανε

Czasownik patrzeć – κοιτάζω:


OSOBA


CZASOWNIK

KOŃCÓWKA
εγώ
κοίταξα
-ξα
εσύ
κοίταξες
-ξες
αυτός, αυτή, αυτό
κοίταξε
-ξε
εμείς
κοιτάξαμε
-ξαμε
εσείς
κοιτάξατε
-ξατε
αυτοί, αυτές, αυτά
κοίταξαν
κοιτάξανε
-ξαν
-ξανε


c) czasowniki z końcówkami –πω, -βω, -φω, -εύω, αύω (po lewej stronie czasowniki dwusylabowe):

γράφω - pisać
βάφω - malować
λείπω – być nieobecnym
λάμπω - świecić
κόβω - ucinać
κλέβω - kraść
ράβω - szyć
παύω - przestawać
τρέφω - żywić
κρύβω - chować
γλείφω – lizać
δουλεύω – pracować
γιατρεύω –leczyć
λατρεύω - uwielbiać
πιστεύω - wierzyć
εγκαταλείπω - opuszczać
επιτρέπω - pozwalać
επιστρέφω - wracać
καταστρέφω - niszczyć
χορεύω - tańczyć

W celu odmiany danego czasownika należy dodać odpowiednią dla danej osoby końcówkę, oraz w przypadku czasowników dwusylabowych dodatkowo przedrostek «–ε»:

Czasownik pisaćγράφω:


OSOBA


CZASOWNIK

KOŃCÓWKA
εγώ
έγραψα
έ –ψα
εσύ
έγραψες
έ –ψες
αυτός, αυτή, αυτό
έγραψε
έ –ψε
εμείς
γράψαμε
-ψαμε
εσείς
γράψατε
-ψατε
αυτοί, αυτές, αυτά
έγραψαν
γράψανε
 έ –ψαν
-ψανε

Czasownik pracować – δουλεύω:


OSOBA


CZASOWNIK

KOŃCÓWKA
εγώ
δούλεψα
-ψα
εσύ
δούλεψες
-ψες
αυτός, αυτή, αυτό
δούλεψε
-ψε
εμείς
δουλέψαμε
-ψαμε
εσείς
δουλέψατε
-ψατε
αυτοί, αυτές, αυτά
δούλεψαν
δουλέψανε
-ψαν
-ψανε

  Kiedy dodajemy przyimek do wyrazu dwusylabowego zaczynającego się od spółgłoski (np: γράφω, υπογράφω) i otrzymujemy czasownik o innym znaczeniu (γράφω – pisać, υπογράφω podpisywać), wówczas w czasie przeszłym dodajemy literę “ε” pomiędzy przyimkiem a czasownikiem (we wszystkich osobach z wyjątkiem pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej).

ΥΠΟΓΡΆΦΩPODPISYWAĆ


OSOBA


CZASOWNIK
Εγώ
υπέγραψα
Εσύ
υπέγραψες
αυτός, αυτή, αυτό
υπέγραψε
Εμείς
υπογράψαμε
Εσείς
υπογράψατε
αυτοί, αυτές, αυτά
υπέγραψαν
υπογράψανε

      Oto więcej przykladów takiej odmiany:


CZASOWNIK


1 osoba liczny pojedynczej

1 osoba liczby mnogiej
υποβάλλω - przedłożyć
υπέβαλα
υποβάλαμε
εισπνέω – wdychać
εισέπνευσα
εισπνεύσαμε
επιστρέφω - wracać
επέστρεψα
επιστρέψαμε
περιβάλλω – otaczać
περιέβαλα
περιβάλαμε
εκφράζω – wyrażać
εξέφρασα
εκφράσαμε
ενδίδω – ulegać
ενέδωσα
ενδώσαμε
συντάσσω - redagować
συνέταξα
συντάξαμε
διατρέχω - ponosić
διέτρεξα
διατρέξαμε
καταστρέφω - niszczyć
κατέστρεψα
καταστρέψαμε

Niektóre czasowniki, które posiadają samogłoskę po przyimku (υπάρχω – istnieć, być), w czasie przeszłym zamiast wrostka «-ε» otrzymują «-η» we wszystkich osobach.


OSOBA


CZASOWNIK
Εγώ
υπήρξα
Εσύ
υπήρξες
αυτός, αυτή, αυτό
υπήρξε
εμείς
υπήρξαμε
εσείς
υπήρξατε
αυτοί, αυτές, αυτά
υπήρξαν
υπήρξανε


Źródła:
1)       Χρ. Κλαιρης, Γ. Μπαμπινιωτης, «Συνοπτικη γραμματικη της νεας ελληνικης», Ελληνικα γραμματα, Αθηνα 2007.
2)       “Learn greek without a teacher”, Διαγορας εκδοσειςPODOBNE POSTY:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz